តាកែវទី២

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំវិហារសួគ៌