តាក់តែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រៀបចំ, ស្អិតស្អាង​ឲ្យ​ស្អាត​បាត​ល្អ : តាក់តែង​ផ្ទះ​សំបែង, តាក់តែង​ខ្លួន (ម. ព. តែង ១ កិ. និង តែង ២ និ. ផង) ។