តាក្ដុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតឃុំនៃស្រុកតាខ្មៅ
  2. សង្កាត់នៃក្រុងតាខ្មៅ
  3. អតីតភូមិនៃឃុំតាក្ដុល
  4. ភូមិនៃសង្កាត់តាក្ដុល