តាខិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចន្ត្រី