តាគល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំផ្គាំ
  2. ភូមិនៃឃុំក្រាំងយ៉ូវ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ពន្សាំង