តាគាត់លិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជ័យធំ