តាគាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំវល្លិ៍សរ
  2. ភូមិនៃឃុំតាភេម