តាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ជួស, ដាក់​ជា​ជំនួស : តាង​នាម​នៃ​ពុទ្ធ​បរិស័ទ..., តាង​ក្រុម... តាង​ក្រសួង ។

( ន. ) តំណាង, ជំនួស, ។ អ្វី​ៗ​ដែល​ទុក​ជា​ស្ម ជា​បន្ទាល់​បាន ។ គ្រឿង​ផ្ទុក​ស្រដៀង​នឹង​ញ៉ែង សម្រាប់​ដាក់​លើ​ខ្នង​គោ ឬ​លើ​ខ្នង​លា ប្រើ​ផ្ទុក​ទំនិញ​ឬ​វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ ។