តាង៉ាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាវែងក្រោម