តាង៉ែនលើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ប៉ៃលិន ខណ្ឌប៉ៃលិន
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន