តាចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃអតីតឃុំស្រងែ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រងែ