តាភេម

ដោយWiktionary
  1. អតីតភូមិនៃឃុំកំបូល
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កំបូល
  3. ឃុំនៃស្រុកត្រាំកក់
  4. ភូមិនៃឃុំតាភេម