តាសៀម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកស្វាយលើ
  2. ភូមិនៃឃុំតាសៀម ស្រុកស្វាយលើ