តាអាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកក់
  2. ភូមិនៃឃុំទួលសាលា
  3. ភូមិនៃឃុំកំពង់ស្វាយ
  4. ភូមិនៃឃុំត្បែង