តិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ច្រើន គឺ​ដែល​មាន​ចំនួន​ថយ​ចុះ ទុក​ជា​បរិបូណ៌​ពុំបាន : ទឹក​តិច, គ្នា​តិច ។