តូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) ទីទៃ​ពី​ធំ គឺ​មាន​សំណុំ​សំនួន​ស្ដួច​ស្ដៀវ​រៀវ​ឆ្មារ នឹង​រាប់​ជា​ធំ​មាំ​មួន​ពុំបាន ។ ព. សា. ថា. ទូច; ពាក្យ​ទំយើ​ថា នូច (តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក) ។

Touch

  1. ភូមិនៃឃុំក្រាំងស្នាយ