ត្រប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ដំណាំ​មាន​ផ្លែ​បរិភោគ​ជា​បន្លែ ឬ អន្លក់, ត្រប់​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ ត្រប់​ក្រាម​រមាស, ត្រប់​វែង, ត្រប់​សំបក​ស្រួយ, ត្រប់​ពុត​លំញង ជាដើម; ជា​បន្លែ មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​សំខាន់​ដល់​ការ​ចិញ្ចឹម​ជីវិត​របស់​មនុស្ស ។
  2. ឃុំនៃស្រុកបាធាយ
  3. អន្លក់
  4. បន្លែផ្លែ
  5. ភូមិនៃឃុំត្រប់