ត្រពាំងជូន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឆក់ឈើនាង