ត្រពាំងថ្ងាន់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំប្រភ្នំ