ត្រពាំងស្នួល

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយស