ទ្រមូងជ្រំ

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ត្រមូងជ្រំ)
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកុមាររាជា