ត្រសក់

ដោយWiktionary
  1. ន. ) (ម. ព. តាសក់) ។
  2. ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ : ត្រី​ត្រសក់ ។ Probarbus jullieni Seven-striped barb
  3. Terapon jarbua Crescent bass