ត្រសក់

ដោយWiktionary

ន. ) (ម. ព. តាសក់) ។ ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ : ត្រី​ត្រសក់ ។