ថនៈ

ពីWiktionary

ថៈន៉ៈ ឬ ថៈន៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (ថន; ស្ដន) ដោះ, កន្សោម​ដោះ ។ ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​ពាក្យ​កាព្យ : រៀម​សូម​អែបនែប​នៅ​និត្យ​ជិត​ថនា នៃ​កញ្ញា​ថ្លា​វរល័ក្ខណ៍​ភក្ត្រ​ល្អ​ឯក សូម​ក្រមុំ​កុំ​ខេរ​ខឹង​ប្រឹង​ប្រកែក សូម​រំលែក​ចែក​ដាក់​ទាន​មាន​ផល​ច្រើន ។ ថនា