ថា

ពីWiktionary

( កិ. ) ស្ដី, និយាយ, ពោល : ថា​ឲ្យ, កុំ​ថា​ឲ្យ​គេ, គេ​ថា​ម៉េច ?, ថា​តាម​គេ ។ ស្ដី​ថា ស្ដី​ប្រដៅ; បន្ទោស : គេ​ស្ដី​ថា​បន្តិចបន្តួច កុំ​ឲ្យ​ប្រកាន់​ខឹង ។

( និ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ចង្អុល​សេចក្ដី​ដែល​មាន​ត​ទៅ : ខ្ញុំ​និយាយ​ថា “ខ្ញុំ​មិន​ព្រម​ឲ្យ​ទេ” ។