ថ្ម

ដោយWiktionary

( ន. ) ធាតុ​ដី​ដែល​រឹង​ហើយ​ជាប់ (ទីទៃ​ពី​លោហ​ជាតិ) : ថ្ម​ភ្នំ, ថ្ម​បាយ​ក្រៀម; ថ្ម​កែវ, ថ្ម​ខ្មៅ ។ល។