ថ្មពួក

ពីWiktionary
  1. ស្រុកនៃខែត្របន្ទាយមានជ័យ
  2. ឃុំនៃស្រុកថ្មពួក
  3. ភូមិនៃឃុំថ្មពួក