ថ្លែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ពោល​រៀបរាប់, ពោល​បន្ត, សម្ដែង​តាម​របៀប​ហូរហែរ : ថ្លែង​សុន្ទរកថា, ថ្លែង​សេចក្ដី ។