ទទូច

ពីWiktionary

( កិ. ) ត្រូវ​ការ​មិន​លែង, ធ្វើ​​ថែម​ដដែល​ៗ មិន​លែង, សំដែង​អាការ​ច្រំដែល : ខ្ញុំ​បាន​ឃាត់​ថា​កុំ​ឲ្យ​ទៅ វា​ចេះ​តែ​ទទូច​សុំ​ទៅ ។