ទន្តោដ្ឋជៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អក្សរ វ ជា ទន្តោដ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ត្រង់​ប្រទល់​ធ្មេញ​និង​រឹម​បបូ​រមាត់) ។