ទន្ទឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ផ្ទឹម​គ្នា​ជា​គូ, ដែល​នៅ​ជិត​ជា​គូ​នឹង​គ្នា : ដាក់​ទន្ទឹម​គ្នា, ដើរ​ទន្ទឹម​គ្នា ។ កូន​ទន្ទឹម​ស្មា គឺ​កូន​ដែល​ធំ​ប៉ុន​អាពុក​ម្ដាយ​ហើយ ។