ទន្លាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ស្រដៀង​នឹង​ទ្រយឹង ដើម​ខ្មៅ, ផ្លែ​ទុំ​មាន​សម្បុរ​ក្រហម, ប្រើ​ជា​ចំណី ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ប្រទេស​យើង​ច្រើន​មាន​រស​ចត់ ទាំង​ផ្លែ​ក៏​តូច​ៗ ផង​ទៀត ។
  2. ភូមិនៃឃុំទន្លាប់
  3. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ
  4. ភូមិនៃឃុំទឹកជោរ
  5. ភូមិនៃឃុំស្គុះ
  6. ភូមិនៃឃុំព្រៃព្រួច
  7. ភូមិនៃឃុំទួលព្រេជ
  8. ភូមិនៃឃុំស្រណាល
  9. ភូមិនៃឃុំសោម
  10. ភូមិនៃឃុំសិង្ហ