ទស្សនាទាន

ដោយWiktionary
  1. គំនិត ឬគោលការណ៍ទាក់ទងនឹងអ្វីដែលអរូបី។