ទស្សនាទាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. គំនិត ឬគោលការណ៍ទាក់ទងនឹងអ្វីដែលអរូបី។