ទាំងឡាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ទាំងហ្លាយ) ។