ទីមទាម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ស្ទាក់ស្ទើរ​ដំណើរ, ដែល​មិន​ទាន់​ស្រេច​ជា​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ឬ​ត្រូវ​ទៅ​ផ្លូវ​ណា ។