ទឹកក្រហម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកណ្ដោល
  2. ឃុំនៃស្រុកជាំក្សាន្ត
  3. ភូមិនៃឃុំទឹកក្រហម