ទឹកឈូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខែត្រកំពត ដែលកាលពីមុនជាស្រុកកំពត