ទុយមុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មុយ​ៗ យឺត​ៗ ភ្លឹះ​ៗ មិន​សូវ​និយាយ​ស្ដី : មនុស្ស​ទុយមុយ, ឫកពា​ទុយមុយ ។ ទុយមមុយ