ទូរសព្ទ

ដោយWiktionary

ទូរស័ព្ទ គ.ជ.ភ.ខ. បានអនុម័តយកអក្ខរាវិរុទ្ធ "ទូរសព្ទ" ដូចមានការពន្យល់ខាងលើស្រាប់។