ទែលមែល

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​រាង​ខ្លី​ធំ​គ្រមែល; ដែល​មាន​មាត្រ​ធំ​ក្រអាញ ហើយ​ទាប​កន្ទែល : រាង​ទែលមែល (ប្រើ​ជា ទែលគ្រមែល ក៏​មាន) ។ ទែលមមែល