ទំនេរ

ដោយWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ឥត​មាន​រវល់, ឥត​មាន​ជំពាក់​ដោយ​ហេតុ​អ្វី​នីមួយ : មនុស្ស​ទំនេរ, ពេល​ទំនេរ; កន្លែង​ទំនេរ, នៅ​ទំនេរ ។