ទំព័រសាក

ដោយWiktionary

វចីមុខ ន.អារម្ភកថា foreword