ទ្រនាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដែក​បួន​ជ្រុង​សម្រាប់​រង​ញញួរ ឬ​អ្វី​ៗ​សម្រាប់​ទ្រាប់​សម្រាប់​រង, ប្រដាប់​សម្រាប់​ទ្រាប់ : ដាក់​លើ​ទ្រនាប់, ថែម​ទ្រនាប់​មួយ​ជាន់​ទៀត ។

( គុ. ) ទាប​សម មិន​ទាប​ហួស : រាង​ទាប​ទ្រនាប់ ។