នរណា

ពីWiktionary

ន-ណា ( ន. ) ប្រើ​ជា​បុច្ឆា​សព្វនាម​ថា មនុស្ស​ណា ? អ្នក​ណា ?; នរណា​ដើរ​នុ៎ះ ?; ឯង​ទៅ​ជាមួយ​នឹង​នរណា ? (ប្រើ​បាន​ចំពោះ​តែ​ជាមួយ​នឹង ណា ប៉ុណ្ណោះ​ឯង, ពុំ​ដែល​ប្រើ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ នុះ ឬ នោះ ថា នរ​នុះ ឬ នរ​នោះ ផង​ទេ, បើ នរៈ ឬ អ្នក ប្រើ​បាន : នរៈ​នុះ, អ្នក​នោះ) ។ ម. ព. នរៈ និង នរូ ទៀត​ផង ។