និទាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សំ. បា. ( ន. ) ហេតុ, ដើម​ហេតុ, ដើម​ទង​គន្លង;
  2. រឿង, រឿង​តំណាល : នាំ​និទាន, ទាញ​យក​និទាន​មក​សម្ដែង ។
  3. ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន : ស្ដាប់​គេ​និទាន​រឿង គឺ​ស្ដាប់​គេ​សម្ដែង​ឬ​និយាយ​រឿង ។
  4. ឃុំនៃស្រុកបរសេដ្ឋ