និន្នាការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និន-នាកា បា. ( ន. ) (និន្ន + អាការ) អាការ​ដែល​ទ្រេត​ទេរ​ទៅ ឬ​ដែល​លម្អៀង​ទៅ​ម្ខាង​ៗ : ប្រទេស​នេះ​មាន​និន្នាការ​ទៅ​ខាង​ឆ្វេង, ប្រទេស​នោះ​មាន​និន្នាការ​ទៅ​ខាង​ស្ដាំ, ប្រទេស​អព្យាក្រឹត​ឋិត​នៅ​ត្រង់​កណ្ដាល ឥត​មាន​និន្នាការ​ទៅ​ខាង​ឆ្វេង​ឬ​ទៅ​ខាង​ស្ដាំ​ឡើយ ។