និយាយកាត់គេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និយាយ​ស្ទាក់​ពាក្យ​គេ, និយាយ​ស្កាត់ សម្ដី​របស់​គេ​ក្នុង​ពេល​ដែល​គេ​កំពុង​និយាយ ។