និយាយកាត់ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និយាយ​កាត់​ៗ និយាយ​សង្ខេប​ទ្រួស​ៗ ដោយ​លើក​ឡាត់​ចោល​ខ្លះ ។