និស្សិត

ដោយWiktionary

និស-សិត បា. ( ន. ) អ្នក​ដែល​នៅ​ក្នុង​និស្ស័យ​គេ; អ្នក​រៀន​ដែល​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​នៃ​គ្រូ ។ ព្យញ្ជនៈ​ដែល​អាស្រ័យ​នឹង​ស្រៈ (ព. វ.) ។