នៃ

ពីWiktionary

( អា. និ. ) របស់ : សភាព​នៃ​បណ្ឌិត គឺ​សភាព​របស់​បណ្ឌិត ។ នោះ​នៃ (ព. កា.) នោះ​ឯង ។ ឡើយ​នៃ (ព. កា.) ឡើយ​ហោង ។