នោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទឹក​មូត្រ, ទឹក​បស្សាវ: ច្រើន​និយាយ​ថា ទឹក​នោម; ពាក្យ​រាបសា​ថា ទឹក​មូត្រ ។

( កិ. ) (នាម​កិរិយា) បន្ទោបង់​ទឹក​នោម; ពាក្យ​រាបសា​ថា បត់​ជើង​តូច ឬ ដោះ​ទុក្ខ​សត្វ​តូច; ពាក្យ​ខ្ពស់​ថា បន្ទោ​បស្សាវៈ ឬ បន្ទោបង់​បស្សាវៈ ។